Adatkezelési tájékoztató

(GDPR)

 1. Bevezetés

A Zamárdinyaralás Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az általa üzemeltetett weboldal (továbbiakban: online felület) működtetése során, az oldalon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szálláshelyet szolgáltasson és az igénybe vett szálláshelyhez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése során végzett adatkezelésről a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint megfelelő tájékoztatást nyújthasson.

A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében és az ebből eredő magyarországi adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:

Zamardinyaralás Kft.

Székhely:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 1.

Adószám:

24830351-2-14

Weboldal megnevezése, címe:

www.ildikoapartmanhaz.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

www.ildikoapartmanhaz.hu/GDPR

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév:

Zamardinyaralás Kft.

Székhely:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 1.

Levelezési cím:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 1.

E-mail:

szallas@zamardinyaralas.hu

Telefon:

+36 30 719 3153

 1. Fogalommeghatározások
 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg
 • A személyes adatokat gyűjteni és kezelni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos elszámoltathatóság igazolására.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. Fontos adatkezelési információk
 • Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az online felület működtetése során az oldalon igénybe vett szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait – a jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett – a tevékenységével összefüggően kezelje.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a Szolgáltató online felületén, a szálláshely lefoglalásának céljából adatokat megadó alanyi kör.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult vagy az érintett személy a törlést kéri. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor – indokolás nélkül – visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek, amely tényről a Szolgáltató köteles az érintett személyt értesíteni.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek.
 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. Online felületen történő adatfelvétel

Az adatkezelés célja a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos szobafoglalási és adminisztrációs feladatok ellátás, valamint a Szolgáltató kapcsolatfelvételi- és elérési lehetősége.

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a online-felület szállásfoglalást végrehajtó felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, de legkésőbb az adatfelvételtől számított 5 év. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor – indokolás – visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az érintett személy adatainak törlésének tényéről a Szolgáltató köteles értesítést küldeni.

Az adatok megismerésére jogosult a Szolgáltató, mint adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papíralapú

Az  érintett adatainak papír alapon történő tárolása érdekében a Szolgáltató köteles megtenni minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelynek célja az adatok integritásának a megőrzése. Ennek érdekében a Szolgáltató elzárható szekrényben történő tárolást alkalmaz az adatkezelés során.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Születési hely, idő:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását az online felületen található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox – önálló akaratelhatározáson alapuló – kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. Jogosult továbbá a fentiekben részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz.

 1. A szálláshely lefoglalása

A szálláshely lefoglalása történhet az online-felületen, e-mailen vagy telefon útján.

A Szolgáltató a hozzájáruláson alapuló adatfelvételt követően jogosult az érintett személlyel – az általa megadott adatok alapján – a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a szálláshely foglalásának véglegesítésének érdekében kapcsolatba lépni (telefon, email), vagy az érintett személy részére a e-mail útján visszaigazoló e-mailt küldeni.

A Szolgáltató célja, hogy a kapcsolatfelvétel keretében véglegesítésre kerüljön az érintett személy szálláshelyfoglalásának ténye és a foglalás megerősítésre kerüljön.

 1. Számlakiállítás

Az érintett által megadott adatok egyúttal szükségesek ahhoz, hogy a Szolgáltató a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés teljesítés érdekében a törvényben meghatározott számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét teljesítse a szálláshely-szolgáltatás során.

A Szolgáltató jogosult a kiállított számlát vagy nyugtát – választása szerint – e-mail útján vagy személyesen az érintett személy rendelkezésére bocsátani.

A számla vagy nyugta kiállítása során a Szolgáltató és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek is jogosultak adatkezelésre.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig , legkésőbb a számla kiállításától számított 8 évig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 1. Hírlevél küldés

A Szolgáltató, mint az online felület üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépőket partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja reklámot és aktuális szálláskedvezményeket tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyről az érintett bármikor – korlátozás nélkül – leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor – korlátozás nélkül – visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre vagy postai úton küldött levélben. A hírlevélről történő – hozzájárulás visszavonásának következtében történő – leiratkozás tényéről a Szolgáltató köteles az érintettet tájékoztatni.

Az adatok megismerésére jogosultak: a Szolgáltató és vele a szálláshely-szolgáltatási tevékenység ellátása érdekében szerződéses jogviszonyban álló alkalmazottakra.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok tárolási helye: a Digithotel Online Foglalás Kft. valamint a lentebb felsorolt tárhely szolgáltatók – mint adatfeldolgozók – székhelyén található szerver.

A szerverhez a biztosított online felületen csak a Szolgáltató ügyvezetője bír hozzáféréssel, valamint fizikailag a szervert kezelő Digithotel Online Foglalás Kft, mint adatfeldolgozó erre feljogosított alkalmazottja.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 1. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott online-felületen helyezik el az érintett személy számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett online-felület által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Az online-felület az érintett személyek számítógépére a Szolgáltató online-felülete egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a Szolgáltató az online-felület látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezeléshez azérintett személy hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre:

A Szolgáltató tájékoztatja az érintett személyt, hogy lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

A Szolgáltató, mint az online-felület jogszerű működéséért felelős adatkezelője jogosult a cookie adatok megismerésére. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

 1. Külső közvetítő szolgáltatók

A szálláshely-szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl.: Twitter, Facebook stb.) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A szálláshely-szolgáltatás keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként, így az ebből eredő kár megtérítéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. Google Analytics alkalmazása esetén:

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: https://policies.google.com/technologies/ads. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

A Szolgáltató hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt. szolgáltatásait, amelyekről és az Adverticum adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ.

 1. Adatfeldolgozók

A Szolgáltató a szálláshely-szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Foglalási nyilvántartást vezető iroda
 • Illetékes helyi önkormányzat
 • Digithotel Online Foglalás Kft. (székhely: 8272 Balatoncsicsó, Rozmaring utca 8.; cégjegyzékszám: Cg. 19-09-518843)
 • AB Plusz Bt. (székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király u. 48. ; cégjegyzékszám: Cg. 01-06-757647)
 • EV2 Internet Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-987250)
 1. Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

AB Plusz Bt.

Székhely:

2049 Diósd, IV. Béla király u. 48.

Cg.:

01-06-757647

 

Név / cégnév:

EV2 Internet Kft.

Székhely:

1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Cg.:

01-09-987250

Az érintett személy által megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz az adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyeknek van hozzáférése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 1. Az érintett személyt megillető jogok:

Tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

Zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Szolgáltatót, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

Amennyiben az érintett személy megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, alábbi elérhetőségen lehet felvenni a kapcsolatot a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósággal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 1. Hatály

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 26. napjától alkalmazandó és hatályos.

Megéri itt foglalni!

Legalacsonyabb ár

Közvetlenül a tulajdonostól

Személyre szabott ajánlat

Legyen ön is a vendégünk Zamárdiban!